SKA mācību materiāli. 2.kurss-33

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-32                 2.kurss-34>>

10. nodarbība

Ādama dvēseles uzbūve

Papildnodarbība

 

10.1. Ādams Rišons – vienota dvēsele

10.2. Ādams Rišons attiecībā pret ABeJA pasaulēm

10.3. Ādama Rišona parcufa konstrukcija

 

 

10.1. Ādams Rišons – vienota dvēsele

 

Cilvēks ir vienība, kas iekļauta kopīgajā dvēseļu daudzumā, kuras kopā izlabotā stāvoklī, pareizā saiknē viena ar otru, tiek dēvētas par dvēseļu sistēmu vai vienoto dvēseli Ādams Rišons. Tādējādi cilvēks pēc sašķelšanās, iekļaujot sevī visas dvēseles (un visās dvēselēs iekļaujot sevi), nespēj sevi izlabot, ja nebūs saistīts ar tām vienkopus. Viņa saikne ar Radītāju realizēsies tikai tad, kad viņš sasniegs vienotību ar visām dvēselēm.

Faktiski cilvēkam nepieciešams caur tām saņemt visdažādākos iedarbības veidus, kuri patreiz viņā izpaužas neizlabotā, egoistiskā formā un pārvērst pretējā: altruistiskā reakcijā attiecībā pret visām dvēselēm.

Ko nozīmē „Ādams Rišons”? Tā ir sašķeltā kli, kurā pirmoreiz binas īpašība izpaudās malhutā. Līdz tam cilvēkā esošās vēlmes attīstījās, izgāja savus stāvokļus – no nedzīvā, augu, dzīvnieciskā līdz cilvēciskajam, līdz izveidojās „punkts sirdī” – tieksme izzināt garīgo pasauli, Radītāju.

Laikā, kad notika kli sašķelšanās, tās daļas savstarpēji sajaucās. Garīgajā parcufā, kuram ir ekrāns, katra sefirot, no keter līdz malhut, precīzi izbūvēta atbilstoši savam avijut: malhut avijut ir maksimāls, keter – minimāls. Taču visas vēlmes un visi ekrāni pilnībā atbilst viens otram un izkārtoti atkarībā no sava spēka.

Kli, kuras sāk strādāt ar gaismu, sastāv no daudzām iekšējām daļām: jebkura kli sastāv no simts sefirot (desmit reizināts ar desmit), bet katra no tām vēl no simts un tā joprojām – līdz bezgalībai. Brīdī, kad notiek sašķelšanās, katra šīs kli daļa, katra tās atlūza (apzīmēsim to ar burtu „N”) satur savā iekšienē pilnīgi visas kelim. Tā ir sevis pašas summa: (n) plus pārējās kelim (N = ∑n + pārējās).

Tāpēc kabalā pastāv nosacījums – atsevišķais un kopīgais ir pilnīgi identiski, pilnīgi līdzvērtīgi. Ja labojam atsevišķo, tajā atrodas visas kopīgā daļas un tādā veidā šis atsevišķais ienāk tāpat arī visā kopīgajā.

Katra daļa, kuru es laboju, pilnībā satur sevī visas pārējās iekšējās daļas – tās visas tajā ienāk. Tāpēc, ja esmu šo daļu izlabojis, tad savus labojumus esmu pilnīgi iekļāvis visās pārējās daļās.

10.2. Ādams Rišons attiecībā pret ABeJA pasaulēm

Tātad parcufs Ādams Rišons tika radīts un atradās BeJA pasaulēs194. Tas atrodas un eksistē tajās pastāvīgi.

Attēls 10.2.1. Parcufs Ādams Rišons attiecībā pret BeJA pasaulēm.

Taču radīšanas procesa laikā šīs pasaules – Brija, Jecira un Asija – atradās nevis savā atsevišķajā izolētajā vietā, bet bija pacelšanās stāvoklī, tas ir, daļēji atradās Acilut pasaulē. Attēlā mēs redzam: Acilut pasaule, tālāk Acilut pasaules Aba ve-Ima195 parcufs, tajā atrodas Acilut pasaules ZON. ZON196 ir zeir anpin197 un malhut198. Malhut tiek dēvēta par nukvu199. Acilut pasaules malhut sākas no zeir anpina haze200 un izplatās lejup. Zem tām atrodas parsa (robeža starp dodošajām un saņemošajām tilpnēm).

Brija, Jecira un Asija pasaules var pacelties un nolaisties kopā ar Acilut pasauli savā ārējā telpā, ārējā apvalkā. Ādama Rišona radīšanas brīdī Brija, Jecira un Asija pasaules pacēlās no Jecira pasaules haze līmeņa un augstāk, līdz Acilut pasaules Aba ve-Ima (AVI) – tādējādi Brija pasaule atradās Acilut pasaules zeir anpin vietā, Jecira pasaule atradās no zeir anpina haze līdz Brija pasaules haze un no Brija pasaules haze un lejup līdz Jecira pasaules haze atradās Asija pasaule. Brija, Jecira, Asija pasaules neatradās savā ierastajā vietā zem parsas.

Lejā atrodas mūsu pasaules punkts. Mūsu pasaule tiek dēvēta „punkts”, jo garīgajā pasaulē tai nav nekāda apjoma.

Jecira pasaules vieta no haze virzienā uz leju tiek dēvēta „mador klipot”201 – nešķīsto vēlmju nodaļa. Šajā vietā nav BeJA pasauļu, nav Augstākās gaismas un tāpēc tajā atrodas klipot202.

Attēls 10.2.2. Ādama Rišona parcufa atrašanās vieta radīšanas brīdī attiecībā pret BeJA pasaulēm un Acilut pasauli.

Laikā, kad tika radīts Ādama Rišona parcufs, tas atradās pasaulēs – Brija, Jecira, Asija: tā guf(s)203 nāca no Jecira pasaules, nefeš204 – no Brija pasaules, ruah205 – no Acilut pasaules nukvas de-zeir anpin, nešama206 – no zeir anpin de-Acilut. Kapēc no zeir anpin de-Acilut? Tajā vietā, kurā atradās Ādams Rišons, izņemot visu pārējo, tam vēl bija arī   gaisma nešama. Nešama le-nešama207, tas ir, papildu gaismu tas saņēma no aba ve-ima de-Acilut. Nešama le-nešama jeb haja208 ir viens un tas pats.

Tāda bija Ādama dvēseles konstrukcija radīšanas brīdī. Apkārt eksistē tā dēvētā „pasauļu vieta”209, tas ir, Nekudim pasaules sefirot, jeb precīzāk, sefirot nekudot de-SAG, kas nolaidusies zem tabur, lai savienotos ar NEHIJ de-Galgalta210.

Tas līdzinās tam, ja mēs, piemēram, visu mūsu Visumu noņemtu no tā atrašanās vietas – paliktu tukšs izplatījums. Tādā gadījumā mēs nespēsim tam dot nekādu raksturojumu, jo tas nav sajūtams. Tajā nebūs gāzu, zvaigžņu kopu, planētu, tas būs vienkārši tukšs – tik lielā mērā tukšs, ka tajā nebūs kam pieķerties. Šī laiktelpa ir augstākā raksturojums, tas ir apjoms, kuru nespējam izzināt. Šis apjoms atrodas ārpus pasaulēm un tiek dēvēts par „pasauļu vietu”. Šī vieta ir sefirot nekudot de-SAG211.

Attēls 10.2.3. Ādama Rišona parcufs saņem papildu gaismu nešama le-nešama (haja) no Acilut pasaules parcufa  aba ve-ima.

Neliels atgādinājums: nav svarīgi, cik lielā mērā mēs saprotam apgūstamo. Mēs cenšamies ieplūst šajā stāvoklī, jo piedzimām tajā un tur mums ir jāatgriežas. Jūs varat jautāt: „Vai mums šajā stāvoklī ir jāatgriežas? Mums taču jāatgriežas Bezgalības pasaulē!” Pareizi, mums jāatgriežas Bezgalības pasaulē. Taču tad, kad paši, ar personīgo pūliņu palīdzību, atgriežamies šajā stāvoklī, mēs paceļamies vēl augstākā stāvoklī, kurš nāk pirms Bezgalības pasaules. Tas ir, šis stāvoklis mums ir tikai jāsasniedz, turklāt mūsu pūles tam pievienos vēl arī pakāpienus līdz Bezgalības pasaulei.

 

Jāzina, ka līdz Atzīšanas Koka grēkam (Ec Daat)212, tas ir, iekams Ādams nokrita mūsu pasaulē, Ādama parcufā bija divi NARAN213 veidi, divi gaismas veidi: NARAN no BeJA pasaulēm un NARAN no Acilut pasaules. Ko tas nozīmē?

Ja Ādams atrodas tikai BeJA pasaulēs, tad saņem gaismu vienīgi no Brija, Jecira, Asija pasaulēm: tas saņem or nefeš no Asija pasaules, or ruah – no Jecira pasaules un or nešama – no Brija pasaules.

Attēls 10.2.4. Ādama Rišona parcufs no BeJA pasaulēm saņem or nefeš, or ruah, or nešama.

Tajā atrodas trīs gaismas veidi. Or haja un or jehida214 izpaliek, tās atrodas iekš or nefeš, or ruah, or nešama. Ādams Rišons tika radīts tikai no nulles, pirmā un otrā avijuta – līdz tā haze. Trešās un ceturtās pakāpes avijut viņā neeksistēja. Kelim, kuras atrodas zem haze (trīs un četri), Ādams Rišons neizmantoja, tām bija uzlikts ierobežojums cimcum bet215. Tika izmantotas tikai kelim nulle, viens, divi, kas dēvētas par galgalta einaim vai kelim de-ašpaa. Kelim de-kabbala (trīs, četri) nevar izmantot, jo tās bija Bezgalības pasaules malhut centrālais punkts, turklāt attiecībā pret to vēl bija ierobežojums cimcum alef – tas ir Ādama guf(s). Tādā veidā viņš tiek izmantots.

Attēls 10.2.5. Ādama Rišona parcufs radīšanas brīdī izmanto kelim ar dažādas pakāpes avijut.

Izmantojot tikai nulles, pirmo un otro avijut, Ādams Rišons, atrodoties Brija, Jecira, Asija pasaulēs, saņem no tām or nefeš, or ruah, or nešama, turpretī or haja un or jehida saņem tajās pašās kelim papildpagaismas veidā – nefeš, ruah, nešama.

 

 

 

Attēls 10.2.6. Izmantojot tikai avijut nulle, viens, divi, Ādams Rišons, atrodoties Brija, Jecira, Asija pasaulēs,  saņem no tām or nefeš, or ruah, or nešama.

Bez tam tas saņem papildus gaismu no augšienes no ZON216, kuras pacēlās līdz Aba ve-Ima217. No aba ve-ima caur ZON pie viņa nonāca or haja un or jehida.

 

Attēls 10.2.7. Ādams Rišons saņem papildu or haja un or jehida no zeir anpin un malhut (ZON), kuras pacēlās un atrodas iekš aba ve-ima.

 

 

Vārdnīca

 

193 ARI – pilns vārds: Īzaks (Ichaks) Lurija Aškenazi (1534.g. – 1572.g.). Radīja augstākās pasaules izzināšanas metodiku, kas pielāgota cilvēku masām. Galvenais darbs – grāmata „Dzīvības Koks”.

194 Pasaules BeJA – Brija, Jecira, Asija pasauļu sistēma, radīta no atdeves tilpnēm, kuras atrodas saņemošo tilpņu iekšienē (GE iekš AHAP), ar šīs sistēmas palīdzību dvēseles spēj pakāpeniski radīt ekrānu, ar nolūku egoistiskās īpašības pārvērst altruistiskajās.

195 Acilut pasaules Aba veIma – Acilut pasaules augšējā daļa Bina, dēvēta AVI (Aba ve-Ima), atbilst sievišķai un vīrišķai daļai kā ZA un malhut. AVI atrodas pastāvīgā savstarpējā saiknē, lai novirzītu lejup or hasadim visu eksistences uzturēšanai, kuri zem tām atrodas.

196 ZON –zeir anpin un malhut – sistēma, kas nodarbojas ar dvēseļu labošanu, kuras atrodas BeJA pasaulēs.

197 Zeir Anpin – stadija, sefira, īpašība, kas radusies lēmuma rezultātā – saņemt tikai dzīvībai nepieciešamo or hohma, bet pārējo atdot. Sastāv no sešām sefirot: hesed, gevura, tiferet, necah, hod, jesod.

198 Malhut – pabeigts, patstāvīgs radījums, kurš sajūt, ko un no kā tas saņem. Visa radītā centrālais punkts.

199 Nukva – Acilut pasaules malhut, no vārda „nekev” – atvere gaismas pārvietošanai. Acilut pasaules malhut ir visu radījumu, visu cilvēcisko dvēseļu summa.

200 Haze („krūts”) – robeža starp keter, hohma un binas pusdaļu (GAR de-bina) – no vienas puses un otro binas pusi, ZA un malhut – no otras puses. Izšķir atdeves un saņemošās kelim.

201 Mador klipot (nešķīsto vēlmju nodaļa) – BeJA pasauļu daļa no haze Jecira līdz „sijum” (nobeigumam). Mador klipot sastāv no Jecira pasaules 4 sefirot un Asija pasaules 10 sefirot. Tajā ir pilnīgi tukša, gaismas nepiepildīta, vieta.

202 Klipot – vēlme baudīt „sevis dēļ” par spīti cimcum alef (pirmais ierobežojums) aizliegumam.

203 Guf („ķermenis’) ir roš (galva) pieņemtā lēmuma realizācija darbībā. Sastāv no „toh” (iekšējā daļa, rumpis) un „sof” (beigu daļa), tas ir, no daļas, kura saņem gaismu un daļas, kurā radījums veido ierobežojumus gaismas saņemšanai.

204 Nefeš – gaisma, kas tiek saņemta ar ekrāna palīdzību uz pašu mazāko egoismu (avijut de-šoreš); minimāla Radītāja izjūta. Nosaukums „nefeš” norāda, ka šim gaismas veidam nav savas kustības.

205 Ruah (burtiskā noz. „vējš, gars”) – kustība, pārvietošanās. Atdeves darbība, kas balstīta uz izlaboto egoistisko vēlmi. Ruah ir or hasadim. Gaisma, kas ietērpjas iekš ZA kli.

206 Nešama – dvēsele; gaisma, kas ietērpjas iekš binas kli.

207 Nešama lenešama – or haja, kas spējīga ietērpties radījumā līdz labošanās beigām (VAK de-haja). Pie mums nenonāk pilna or haja, jo līdz labošanās beigām mēs izmantojam tikai AHAP de-alija (saņemošās tilpnes, kas iekļautas atdeves tilpnēs), turpretī tikai tā daļa, kas staro cilvēkam un kuru viņš izzina ar tilpnēm, kuras attiecas uz AHAP de-alija – ietērpjas tilpnē nešama un gaismā nešama. Lai uzsvērtu, ka tā nav pilna gaisma, to dēvē par „nešama le-nešama”.

208 Haja – burt. noz. „dzīvības gaisma”, or hohma.

209 Pasauļu vieta – Studējot kabalu, nepieciešams dažreiz atcerēties, ka garīgajā pasaulē vieta, laiks un telpa nepastāv mums ierastajā izpratnē. Vietas jēdziens radās tikai pēc CB (otrā ierobežojuma). Nekudot de-SAG zem parsas pēc CB paliek tukšs un veido vietu Acilut, Brija, Jecira un Asija pasaulēm.

210 NEHIJ de-galgalta – parcufa galgalta sefirot necah, hod, jesod.

211 Nekudot deSAG – starpparcufs, kuram ir bet de-avijut un bet de-itlabšut – (tīrā bina), kurš radies ekrāna pacelšanās augšup un gaismas izraidīšanas uz SAG parcufu rezultātā.

212 Atzīšanas Koka grēks (Ec Daat) – saņemošo tilpņu izmantošana (kuras atrodas zem tabura) bez pietiekama nolūka Radītāja dēļ (pretēji aizliegumam par to izmantošanu).

213 NARAN – or nefeš, or ruah, or nešama. Nešama ir vislielākā gaisma, kuru radījums var atklāt līdz gmar tikun, tāpēc pati tilpne tiek dēvēta „nešama” („dvēsele”).

214 Jehida – gaisma, kas ietērpta keter sefirā, tiek dēvēta par jehida. Vislielākā gaisma radījumā.

215 Cimcum bet (otrais irobežojums) – ierobežojums attiecībā pret kelim de-kabbala (saņemošās tilpnes, vēlmes).

216 ZON – zeir anpin un nukva (malhut), vīrieša un sievietes pirmtēls mūsu pasaulē, garīgā sākotne – sievišķā un vīrišķā, sistēma, kas nodarbojas ar dvēseļu labošanu, kuras atrodas BeJA pasaulēs.

217 Aba veIma (tēvs un māte) – Acilut pasaules parcufs Hohma un Bina.

 

<<2.kurss-32                 2.kurss-34>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties