SKA mācību materiāli. Ievadkurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Komentēt

DĀRGAIS DRAUGS!

Šodien mēs sākam publicēt Starptautiskās Kabalas akadēmijas mācību materiālus, kas tika iztulkoti latviešu valodā. Mācību materiāli kopumā sastāv no 15 mācību kursiem.

Katrs kurss sastāv no nodaļām un to apakšpunktiem. Mācību materiāli tiks publicēti pa daļām, lai tādā veidā sniegtu Jums iespēju tos pakāpeniski apgūt.

Mēs ceram, ka šie mācību materiāli atklās Jūsu apziņas slēptākos dziļumus, tā rezultātā mainīsies Jūsu realitātes uztvere un ierastais skats uz pasauli, kurā Jūs dzīvojat, atklāsies jauna dimensija…

IEVADKURSS

«Visas pastāvēšanas laikā cilvēce cenšas izprast un noteikt cilvēka vietu un misiju šajā pasaulē. Šajos mēģinājumos ir iztērēts tonnām tintes un tipogrāfijas krāsas. Gadsimtu gaitā civilizētās sabiedrības bez ierunām apmaksā šķietami neauglīgo filozofu darbu, zemapziņā jūtot, ka tieši viņi (pat nav svarīgi, cik rezultatīvi) veic vienīgo nozīmīgo darbu.

Viss, ko cilvēks ir spējis uzzināt par sevi un par pasauli, par savām attiecībām ar apkārtējo vidi, par savas pastāvēšanas mērķi un tā realizācijas ceļiem indivīda un visas cilvēces mērogā, ir apkopots daudzu filozofisko darbu sējumos.

Ilgi pirms filozofijas parādīšanās attīstījās kabalas zinātne, kas pētīja pasaules struktūru un cilvēka vietu tajā. Pēdējā laikā šīs senās zināšanas, kuras tagad ir kļuvušas par vispopulārāko zinātni, atklājās, kļūdamas pieejamas ikvienam, kuru interesē izziņas un pasaules pastāvēšanas globālie jautājumi.

Kabala netiek atklāta vēsturnieku, filozofu traktējumos un aprakstos, bet pati iepazīstina ar sevi visus interesentus kā praktiskā zinātne.  Līdzīgi kā dabas zinātnes, tā parāda pasaules un cilvēka būtības  praktiskās atklāšanas iespējas.

М. Laitmans

Saturs

Kāpēc nepieciešama kabala

Kabalas zinātnes pamatsadaļas

Kabalas vēsturiskais aspekts

Kabala kā metodika – sasniegt līdzību ar dabu

Kabalas būtība

Kabalas apgūšanas priekšmets

Augstākā mērķa sasniegšanas ceļi

Divas sistēmas: lejup nākšana un augšupeja

Visuma pamatelementi

Uz kādiem datiem balstīta kabala

Realitātes problēma kabalā

Abstraktie nosaukumi

Terminoloģijas pamati kabalā

Zaru valoda

Papildmateriāls

Vārdnīca

Vārdnīca

1 „Melnā kaste” (kibernētika) – sistēma, kurā pētniekam pieejama tikai šīs sistēmas ienākošā un izejošā informācija, bet iekšējā uzbūve ir nezināma.

2 Garīgā pasaule – pasaule, kuras pastāvēšanas pamatā ir atdeve; kurā atrodas un darbojas tikai spēki un jūtas, kas nav iekļauti materiālajos apvalkos.

3 Pasaules – Radītāja apslēptības mēri, pakāpes.

4 Lejup nākšana = attālināšanās no sākotnējā stāvokļa.

5 Dvēsele – garīgais orgāns, kurš dzimst cilvēkā pakāpeniski viņam atrodoties šajā pasaulē. Dvēseles dzimšana nozīmē pakāpenisku garīgo spēku iedarbības sajušanas attīstību, minimālu Radītāja uztveres rašanos.

Kāpēc nepieciešama kabala

1.Sajūtas

Cilvēks iepazīst pasauli ar piecu maņu orgānu palīdzību. Tā līdzinās melnajai kastei1, kura uztver tikai to, kas parādās tajā no ārpuses.  Informācija, kuru mūsu sensori nogādā slēgtajā sistēmā, tiek reģistrēta, apstrādāta un analizēta.  Mēs neuztveram to, ko neuztver mūsu maņu orgāni.

Apkārtējās realitātes pastāvīgā ietekme uz mums patiesībā paliek noslēpums. Mēs  sajūtam pret to  tikai savu reakciju, tāpēc mūsu izzināšana ieslēgta mūsu uztverē un neļauj objektīvi spriest par ārējo realitāti.  Mēs apstrādājam ienākošās ziņas tikai ar savām sajūtām.

Visas pastāvošās tehniskās ierīces tikai nedaudz paplašina mūsu iespēju diapazonu, taču neļauj kardināli iziet ārpus to robežām. Ar ierīču palīdzību nav iespējams radīt jaunu sajūtu orgānu. Mēs nespējam pat iedomāties, kādu mēs ieraudzītu apkārtējo realitāti ar citādiem sajūtu orgāniem.

Pēc visu saņemto iespaidu atbilstošas apstrādes mūsu apziņā rodas iekšējā aina, kuru mēs dēvējam par „savu pasauli”. Šis attēls ir dziļi subjektīvs un mums nav iespējas salīdzināt to ar objektīvo realitāti.

Tādējādi mūsu izzināšanas apjoms pastāvīgi ierobežots mūsu sajūtu ietvaros, balstoties uz piecu maņu orgānu iespējām. Šis stāvoklis raksturīgs visiem cilvēkiem, tas ļauj mums uzturēt attiecības, apmainīties ar zināšanām, iespaidiem un saprast vienam otru.

2. Pirmā iepazīšanās ar kabalu

Mūsu maņu orgāni vai, precīzāk sakot, orgāni, kuri iegūst informāciju, to atlasa un apstrādā, vadoties tikai no sava personīgā labuma.

Jebkurš organisms iekārtots tā, ka tā vienīgā vēlme ir gūt baudu. Vēlme gūt maksimālu baudu ir visu dabas līmeņu pamatlikums. Dabā pastāv sekojošie līmeņi: nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēks.

Vai cilvēks var sevī attīstīt papildu maņu orgānu, kas ļautu uztvert viņam apkārtējo realitāti tās pilnībā?

Kabala ir laika gaitā pārbaudīta, zinātniski pamatota metodika, kas ļauj attīstīt papildu sajūtu orgānu.  Tā dod iespēju saņemt papildinformāciju par kaut ko, kas pastāv ārējās pasaules iekārtā.  Apgūstot šo metodi, mēs sākam apzināt apkārtējo pasauli pavisam citādāk, neatkarīgi no mūsu subjektīvās egoistiskās uztveres.

3. Kabalas atklāšana

Kabala – cilvēkam vistuvākā zinātne. Tā izskaidro viņa eksistenci: kādēļ piedzimis, kādēļ dzīvo, no kurienes nācis, uz kurieni dodas pēc tam, kad pabeidz šīs zemes gaitas un kāda ir viņa dzīves jēga.

Tādējādi kabala ir garīgo pasauļu un mūsu pasaules, to cēloņu un seku izzināšanas metodika. Kabala sniedz ne tikai zināšanas par garīgajām pasaulēm, bet arī pats mācību process attīsta mūsos papildu sajūtu orgānu, ar kura palīdzību mēs varam realizēt savstarpējo saikni ar Augstākās Vadības sistēmu.

Kabala nav teorētiska vai abstrakta zinātne, tā ir nedalāmi vienota ar praksi: cilvēks, vadoties no savām darbībām, iepazīst, kas viņš ir, kāda ir viņa daba un ko nepieciešams sevī mainīt. Viņam nav un nevar būt nekā tuvāka par šīm zināšanām, jo viņš iepazīst sevi, savu likteni un objektīvās realitātes pasauli.

Kabalas zinātnes pamatsadaļas

Kabalisti ir tādi paši cilvēki kā mēs visi. Tomēr, izmantojot atbilstošo metodiku, viņi ir veikuši iekšējo darbu, kura rezultātā sākuši sajust ārējo pasauli. Kabalisti to skaidro savos darbos, iepazīstinot mūs ar garīgajām pasaulēm2. Kabalā, kā arī jebkurā citā zinātnē, pastāv teorētiskā un praktiskā daļa, kurā ietilpst īpaša valoda, jēdzienu aparāts, patstāvīgie izpētes instrumenti, eksperimentu prakse un salīdzinošā analīze.

Pastāv piecas pasaules, pieci izzināšanas līmeņi. Šīs pasaules, kā aprakstīts „Zoar Grāmatā”, kas ir kabalas pamatavots, – atrodas pašā cilvēkā un izveidotas pēc vienotas shēmas.  Katra no pasaulēm ir iepriekšējās pasaules sekas. Visam, kas eksistē mūsu pasaulē, proti, katram atomam, šūnai, organismam, ir sava sakne, pirmtēls garīgajās pasaulēs.  Augstākajās pasaulēs nav materiālu jēdzienu, tur eksistē tikai spēki, kas rada mūsu pasaules objektus un mūsu sajūtas.

Starp augstākās pasaules spēku (cēloni, sakni) un tās sekām (zaru) mūsu pasaulē pastāv precīzi noteikta saikne. Tāpēc jebkuru sakni, kas atrodas augšienē, varam attēlot ar tās zara palīdzību mūsu pasaulē.  Uz šī principa balstīta informācijas nodošana, ko dēvē par „zaru valodu”, ar tās palīdzību radīti kabalas pamatdarbi („Zoar Grāmata”, „Dzīvības Koks” u.c.).

Kabalā ir trīs pamatsadaļas un katrā no tām tiek runāts par visuma Vispārējā Likuma izpratni.  Pastāv sadaļa, kas pēta pasauļu3 un impulsu pakāpenisko lejup nākšanu4 līdz pat mūsu pasaulei. Šajā sadaļā tiek pētītas tikai augstākās pasaules: to funkcionēšana, vadība, ietekme uz mums; tas, kā mēs ar savu rīcību ietekmējam augstākās pasaules un kāda ir to atgriezeniskā reakcija.

Nākamajā kabalas zinātnes sadaļā tiek izskatīta dvēseles5, cilvēka iekšējās daļas attīstības metodika. Dvēsele pieder augstākai pasaulei. Tai nav nekā kopēja ar mūsu organisma vitālo dzīvības spēku, kurš neatšķir cilvēka ķermeni no dzīvnieka ķermeņa.

Visus procesus, kas saistīti ar dvēseles nonākšanu fiziskajā ķermenī, iziešanu no tā pēc bioloģiskās nāves un nonākšanu jaunā ķermenī, dēvē par „dvēseles riņķojumu”. Attiecībā uz ķermeņiem tāds jēdziens nepastāv.

Ievadkurss-2 >>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties