SKA mācību materiāli. 2.kurss-34

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-33

10.3. Ādama Rišona parcufa konstrukcija

 

Ādama Rišona parcufa dzimšanas brīdī visas pasaules atradās uz augstākas pakāpes salīdzinājumā ar tagadējo, pēc tā grēkā krišanas.

Pēc grēkā krišanas pasaules izvietojas no parsas un uz leju: Brija, Jecira, Asija – Asija pasaules desmit sefirot, Brija pasaules desmit sefirot, Acilut pasaules desmit sefirot (desmit sefirot apzīmē vienu pakāpi). Tajā brīdī tās bija izvietojušās par pusotru pakāpi augstāk, bet zemāk atradās mador klipot.

Apskatīsim to detalizētāk: Aba218 vietā atradās ZA, Ima219 vietā – malhut, nukva, ZA de-Acilut vietā – Brija, nukva de-Acilut vietā – GAR220 de-Jecira.

Parcufu mēs dalām daļās – galgalta ve-einaim (GE) un AHAP. GE ir HABAD221, HAGAT222.

Hohma, bina, daat ir galgalta; hesed, gevura, tiferet ir einaim. Necah, hod, jesod, Malhut ir AHAP (ozen, hotem, pe223). Tātad četras sefiras – iekš AHAP, turpretī iekš GE – sešas sefirot.

Tādējādi sešas sefirot – Jecira pasaules GE – atradās Acilut pasaules malhut līmenī, turpretī četras apakšējās Jecira pasaules sefiras (ZAT) atradās zem parsas.

No parsas un zemāk līdz pastāvīgās Brija pasaules haze atrodas „makom kavua”224pastāvīga vieta. Asija pasaule izvietojās no Brija pasaules haze līdz Jecira pasaules haze (pastāvīga).

Attēls 10.3.1. Ādama Rišona parcufa konstrukcija; Ādama Rišona un ABeJA pasauļu  izvietojums līdz un pēc grēkā krišanas.

 

Laikā, kad Ādams atrodas savā noteiktajā līmenī Asija pasaulē, tas saņem or nefeš. Taču,  ņemot vērā, ka patlaban Asija pasaule pacēlās līdz Jecira līmenim, tad no šī līmeņa tai jāsaņem jau nevis or nefeš, bet or ruah, jo atrodas uz Jecira pasaules pakāpes.

 

 

Attēls 10.3.2. Ādama Rišona parcufa gaismas saņemšana atkarībā no tā izvietojuma attiecībā pret ABeJA pasaulēm.

Kādā veidā garīgajā pasaulē tiek noteikts jebkurš stāvoklis? Piemēram, es kaut ko izjūtu, ceļoju pa garīgo kāpņu pakāpēm. Ir mans ķermenis, mana kli, kas ar savām iekšējām izmaiņām veic kustību pa šīm kāpnēm uz augšu vai uz leju. Kopā ar pasaulēm, kurās atrodos, es paceļos augšup. Pasaules, kurās biju iepriekš, arī paceļas augšup.

Es atrados, pieņemsim, Asija pasaules vietā. Augstāk izvietojas Jecira, Brija pasaules, parsa un pēc tam malhut de-Acilut, ZA de-Acilut, Aba ve-Ima, Acilut pasaules Arih Anpin225. Es izraisīju sevī garīgo pacēlumu: pieliekot pūles, ar nodarbību palīdzību es piesaistīju or makif. Šī gaisma pacēla mani uz nākamo līmeni. Pieņemsim, uz Jecira pasauli. Es ne tikai pacēlos līdz šim līmenim, bet ar to izraisīju visu pasauļu pacelšanos par vienu pakāpi: Jecira pasaule nostājas Brija pasaules vietā, Brija pasaule nostājas malhut de-Acilut vietā utt. Visas pasaules pastumjas par vienu reģistru, slienas augšup.

Rezultātā, kā arī iepriekš, es saņemu iekšējo gaismu no Asija pasaules, taču tagad tā kļuvusi intensīvāka, tāpēc ka Asija pasaule tagad atrodas Jecira pasaules līmenī (pastāvīgā stāvoklī). Tas nozīmē, es saņemu savu or nefeš un, ņemot vērā, ka atrodos Asija pasaules līmenī, kura atrodas Jecira pasaules līmenī, šī gaisma tiek definēta jau kā Jecira pasaules or ruah. Turpretī pati Asija pasaule, par cik pacēlās uz Jecira pasauli, kļuva par šo Jecira pasauli un man pievieno or ruah. Sanāk, ka pavirzoties, es izraisu sevī  izmaiņas tajā pasaulē, uz kuru paceļos un tajā pasaulē, kura atrodas augstāk.

Attēls 10.3.3. Gaismas saņemšanas kārtība dvēselei paceļoties pa ABeJA pasauļu pakāpēm.

 

Ja izskatīsim mūsu iekšējo struktūru (es kā Ādams, kurš sastāv no desmit sefirot), tad redzēsim, ka tajā notiek savstarpējs trīs slāņu pārklājums. Tādējādi ir iespēja runāt par jebkuru gaismu, kuru es saņemu. Tā var būt or ruah vai or nešama, vai gaisma GAR utt. Protams, to izprast nav viegli.

Tad, kad sāksim sajust, ka atrodamies kāda apjoma iekšienē, no kura kaut ko uztveram, kad jutīsim, kā kopā ar to maināmies, kad sev apkārt sāksim uztvert Augstākās pasaules elpu, tad arī mēs tikai sapratīsim šo tekstu.

 

Vārdnīca

218 Aba („tēvs”) – Hohma parcufs Acilut pasaulē.

219 Ima („māte”) – Binas parcufs Acilut pasaulē.

220 GAR – „gimel rišonot” – pirmās trīs (sefiras): keter, hohma, bina.

221 HABAD – hohma-bina-daat – lielais stāvoklis (gadlut), mohin (prāts) pakāpe (līmenis). Parcufa galva (roš).

222 HAGAT – hesed-gevura-tiferet – ķermeņa (guf(s)) sefirot, kuras atbilst galvas (roš) sefirot: hesed līdzinās keter, gevura līdzinās hohmai, turpretī tiferet – binai. Tiek dēvētas par ķermeņa galgalta ve-einaim (GE).

223 Ozen, hotem, pe („auss”, „deguns”, „mute”): „ozen” – malhut, kas pacēlās uz bhinu bet de-roš. „Hotem” – malhut, kas pacēlās uz bhinu gimel de-roš. „Pe” – malhut de-roš.

224 Kavua = „pastāvīgi” – stāvoklis, par kuru nevar būt zemāks vai mazāks. Makom kavua („pastāvīga vieta”) – stāvoklis, kurā BeJA pasaules ieņem vietu no parsas līdz mūsu pasaules punktam, tiek dēvēts par pastāvīgu, tas ir, tajās nebūs manāms nekāds ierobežojums. Šajā stāvoklī visos parcufim un pasaulēs ir tikai VAK līmenis (mazais) bez roš (galvas).

225 Arih Anpin – visu radījumu sakne, tā ir sakne vai keter savā darbībā attiecībā uz visu Acilut pasauli. Arih Anpinā atrodas pilnīgi visa Radītāja vadība, Universa „smadzeņu centrs”. Arih Anpin – visaugstākā pakāpe, kurā dzimst viss.

<<2.kurss-33

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties