SKA mācību materiāli. 2.kurss-24

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-23                 2.kurss-25>>

7. nodarbība

Tilpņu sašķelšanās

 

7.1. Sašķelšanās nozīme

7.2. Otrais ierobežojums (cimcum bet)

7.3. Binas un malhut sajaukums

7.4. Tests

7.1. Sašķelšanās nozīme

Vēlme, kuru radījis Radītājs, sastāv no desmit sefirot: keter, hohma, bina, hesed, gevura, tiferet, necah, hod, jesod, malhut. Visas šīs vēlmes ir patstāvīgas. Bezgalības pasaulē katra no tām darbojās pati par sevi – četrās tiešās gaismas izplatīšanās stadijās. Pēc ierobežošanās bezgalības pasaulē un lēmuma pieņemšanas strādāt tikai ar nolūku Radītāja dēļ, visas šīs vēlmes apvienojas un kļūst kā viens veselums, tās visas strādā, lai tikai atdotu, katra savu iespēju robežās.

Katrā vēlmē atrodas  tās „apakšvēlme” – personīgās vēlmes, kuras, savukārt, tāpat sastāv no desmit sefirot. Rezultātā ir simts sefirot, un tās visas strādā, lai veiktu atdevi Radītājam. Katru no šīm desmit sefirot var dalīt vēl uz desmit un vēl uz desmit un tā joprojām. Līdz brīdim, kamēr tās savstarpēji saistītas kopā ar vienu ekrānu, tās līdzinās vienotam ķermenim, kurš strādā, virzoties uz vienu domu, vienu darbību un nav svarīgi, ko dara jebkura no tā daļām – katra dara kaut ko, lai tuvinātos mērķim.

Tādā gadījumā šis radījums tiek uzskatīts kā viens vienīgs, virs visām vēlmēm atrodas galva – roš. Roš, kas sastāv no keter, hohma, bina, izlemj, cik es varu saņemt un cik nevaru saņemt, lai atdotu Radītājam un rezultātā saņem ķermenī – guf.

Attēls 7.1.1. Vēlmes uzbūve: roš un guf.

Ja nav ekrāna (masah), tad šīs vēlmes kļūst pilnīgi atdalītas – tās sašķeļas, atdalās viena no otras, starp tām izzūd „līme”, kas saistīja tās visas kopā vienotā darbībā, nolūkā, centienā uz kaut ko vienu. Šeit ietverta sašķelšanās jēga.

Sašķeļas ne pašas vēlmes – tiek pārtraukta vienotība to darbā, kas vērsts uz kopīga mērķa sasniegšanu.

7.2. Otrais ierobežojums (cimcum bet)

Tālāk nepieciešams sajaukt malhut īpašības un binas īpašības. Tas realizējas Nekudim pasaulē. No parcufa SAG, kurš personificē binu, nonāk lejup binas īpašība un sajaucas ar malhut īpašību.

Patiesībā tās sajaukties nevar, rezultātā tās tikai dala uz pusēm binas parcufu, kur augšējā daļa ir binas īpašība, turpretī lejasdaļa – malhut. Nepieciešams panākt binas un malhut īpašību savienošanos jebkurā veidā, lai pēc tam varētu katru malhut daļiņu izlabot ar attiecīgās binas daļiņas palīdzību.

Parcufs nekudot de-SAG157 nolaidās no SAG zem tabura, sajaucās ar malhut un noveda pie ierobežojuma (cimcum). Šo ierobežošanos dēvē „cimcum bet” (CB) – otrais ierobežojums.

Cimcum alef, pirmo ierobežošanos, malhut veica attiecībā pret Augstāko gaismu: „Es nevēlos to pieņemt, jo pie tādas saņemšanas esmu pretstatā Radītājam”. Pēc tam, attiecībā pret Augstāko gaismu, malhut graduēja sevi ar ekrānu. Tagad tā pilnībā ir aizsargāta no sevis pašas, tas ir, malhut vairs nedos iespēju Augstākajai gaismai tajā izplatīties sevis pašas dēļ, tā saprot, ko tas nozīmē.

Attēls 7.2.1. Binas un malhut īpašību sajaukums Nekudim pasaulē, malhut pacelšana parcufa nekudot de-SAG sefirā tiferet.

Tagad norisinās cits ierobežošanās veids: nevis malhutā, bet binā. Tad, kad iekš SAG158 ienāca malhut īpašības no parcufa NEHIJ de-Galgalta159 (otrais, galgaltas lejasdaļa), Binas parcufs sevi ierobežoja.

Bina sākotnēji sastāv no divām daļām: augšējā tiek dēvēta par GAR (gimel rišonot – trīs augšējās sefiras), bet lejasdaļa – ZAT (zain tahtonot – septiņas apakšējās sefirot). Binas augšējā daļa – atdeves īpašības, pati bina, turpretī lejasdaļa – saņemošās īpašības, nākamās malhut īpašības. Lejasdaļa radīta binā, lai saņemtu gaismu. Tagad tās lejasdaļa saņem malhut īpašības un tādā veidā notiek binas ierobežošanās binā. Bina saprot, ka tajā vietā, kur tā uzņēma sevī malhut īpašības, nekādā gadījumā nedrīkst saņemt gaismu.

Malhut pacelšanās līdz binas vidusdaļai ar mērķi atstāt tikai atdeves kelim, bet visas saņemošās kelim samazināt, tiek dēvēta „cimcum bet”.

Rodas jauns sijum, jauna gaismas izplatīšanās robeža. Ja iepriekš gaisma varēja pilnībā izplatīties binā, tad tagad tā spēj to aizpildīt tikai līdz šai robežai un ne zemāk. Gaismai nav jāieplūst malhut īpašībās, pretējā gadījumā tiks pārkāpts cimcum alef aizliegums. Šis jaunais noteikums, jaunā robeža tiek dēvēta „parsa160”.

 

Vārdnīca

157 Nekudot deSAG – starpparcufs, kuram ir bet de-avijut (2) un bet de-itlabšut (2) – (tīrā bina). Šis parcufs radies ekrāna pacelšanās augšup un gaismas izraidīšanas uz SAG rezultātā.

158 SAG (parcufs bina) – Ādama Kadmona pasaules parcufs ar rešimot gimel (3) de-itlabšut un bet (2) de-avijut. Tas nozīmē, ka SAG strādā, lai tikai atdotu (rešimo bet, bina), taču SAG tāpat ir itlabšut gimel – atmiņas par iepriekšējo stāvokli (parcufu AB, parcufu hohma). Tāpēc parcufā SAG ir neliels or hohma starojums.

159 NEHIJ de-galgalta – parcufa galgalta sefirot: necah, hod, jesod.

160 Parsa – masaha (ekrāna) veids, kas neļauj gaismai pāriet robežu, kas sadala parcufu uz GE (sefirot keter un hohma un binas augšējā daļa; atdeves kelim) un AHAP (binas apakšējā daļa, ZA un malhut; saņemošās kelim).

<<2.kurss-23                 2.kurss-25>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties