SKA mācību materiāli. 2.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-11                 2.kurss-13>>

3.4. Ierobežojuma pasaule (cimcum), malhut – radījums

Laikā, kad ceturtajā stadijā86 parādās vēlme saņemt, mēs runājam, ka mums ir darīšana ar radījumu, daļēji jau atdalītu87 no gaismas, no Radītāja, kamēr visas iepriekšējās stadijas: 1., 2., un 3. nav atdalītas no keter (0). Tāpēc visas stadijas – no keter līdz malhut – mēs dēvējam par pirmajām deviņām sefirot88. Tikai malhut mēs dēvējam par desmito sefiru. Kāpēc? Tāpēc, ka viss, kas notika līdz malhut, ir gaismas transformācija, un tikai pašā malhut rodas jauna vēlme. Šī vēlme nav patstāvīga, ļoti tuva keter, kā arī tā rezultāts, ka malhut izzina keter, taču tā jau ir malhut personīgā izzināšana.

 

 

Attēls 3.4.1. Korelācija starp Malhut un pirmajām deviņām sefirot.

Par cik malhut saskaņā ar savu vēlmi saņem gaismu, tad tā pati gaisma, ar kuru piepildījās pirmā tās izplatīšanās stadija (bhina alef), nonāk arī pie malhut. Taču malhut vēlas jau vairāk salīdzinājumā ar pirmo stadiju, tāpēc, saņemot gaismu, tā ar to piepildās bez ierobežojuma. Taču, kad pēc piepildījuma ar gaismu, tā vēlas tai pielīdzināties (tāpat kā pirmā stadija, kas pēc piepildījuma ar gaismu arī vēlējās tai pielīdzināties), tad veic ierobežojumu (cimcum)89. Tā nevēlas būt saņemošā kā pirmajā stadijā.

Pēc cimcum, vēloties pielīdzināties binai, tas ir, atdot (kā atdot, tā jau zina – šim nolūkam nepieciešams saņemt), tā patiešām no jauna pūlas saņemt, lai atdotu, taču jau kā malhut. Pēc cimcum alef (pirmais ierobežojums)90 malhut iziet visas tās pašas stadijas, lai saņemtu ekrānu (masah)91.

 

Attēls 3.4.2. Vispārējā shēma, kas attēlo malhut piepildīšanos ar gaismu.

Laikā, kad malhut piepildās ar gaismu un sāk to baudīt atbilstoši savai vēlmei, tā līdzinās pirmajai stadijai.

Kas notiek tālāk? Ceturtā stadija ir pilnībā piepildīta ar gaismu, un tajā rodas tas pats, kas otrajā stadijā. Dabiski, tā veic cimcum.

Turklāt tā ne tikai izraida no sevis gaismu, bet vēlas tai pielīdzināties, taču jau nespēj to izdarīt tāpat vien, jo viņas vēlme ir personīga. Ja uzzīmēsim malhut apļa veidā, tad ārējā tās daļa būs nulles stadija, turpretī centrālā – ceturtā stadija.

 

Attēls 3.4.3. Attīstības stadijas ceturtajā stadijā (malhutā).

Malhut personīgā vēlme, ceturtā vēlme, ir iepriekšējo rezultāts. Tā pieder personīgi tai92. Tieši attiecībā pret savu personīgo vēlmi tā veic cimcum alef – pirmo ierobežošanos (koncentrēšanos). Attiecībā pret visām pārējām vēlmēm nav nepieciešams veikt cimcum. Taču malhutā, no tās vietas, kurā tai rodas jauna vēlme, gaisma tāpat vienkārši nevar izzust, jo tā ir malhut vēlme. Tādējādi pēc tam, kad malhut šo vēlmi sevī ir izveidojusi, šī vēlme tai momentāni ir jānosedz. Malhut to arī dara.

Darbību, ar kuras palīdzību malhut slēpj savu vēlmi, neļauj to izmantot (tā nespēj ar šo vēlmi neko izdarīt, jo tā nav atnākusi no ārpuses, bet dzimusi malhutā un turpina dzīvot), dēvē par cimcum alef.

Vienīgais, ko malhut var darīt – apklāt vēlmi ar „apvalku”, kas neļauj tai piepildīties ar gaismu. Malhut ar spēku izstumj no sevis gaismu, turpinot vēlēties baudu.

Ja pārejot no pirmās stadijas otrajā, vēlme saņemt izzuda it kā pati no sevis, un tās vietā radās vēlme sniegt baudu, tad šeit tā nenotiek. Definējot cimcum alef, grāmatā „Desmit Sefirot Mācība93(1. daļa, 33.lpp.) sacīts: „Spēki, kas valda pār savu vēlmi baudīt, to ierobežo, neskatoties uz tajā esošo milzīgo vēlmi baudīt”. Malhutai patiešām ir gribasspēks šo vēlmi neizmantot. No visām pārējām vēlmēm, tāpat kā binā, otrajā stadijā, gaisma izzūd.

Kādi ir šie rezultāti, ka esmu veicis cimcum? Tagad manī nekā nav, tukšums, tāpat kā binā, taču, neskatoties uz to, es neesmu pielīdzinājies Radītājam. Nākamā stadija – trešā, tikai patreiz tā iegūst pavisam citas formas: saņemšanu ar nolūku atdot. Taču kā to izdarīt? Iepriekš vēlme saņemt ar nolūku atdot atradās divās dažādās daļās: vienā daļā – vēlme atdot, otrā – vēlme saņemt. Tagad tā nevar atrasties dažādās daļās, tāpēc ka šī vēlme ir mana, personīgi iegūta ceturtajā stadijā. Tādējādi šeit viss realizējas vienotā vēlmē.

Pastāv vēlme saņemt, kas momentāni tiek izmantota atdevei. Ja uzzīmēt kli, kurā ir ekrāns, tad vēlme atradīsies virs kli, virs ceturtās stadijas, tā ietverta apvalkā, kas neļauj baudīt. No vienas puses, iekš kli atrodas vēlme saņemt un baudīt. No otras puses, pastāv ekrāns, kas pretojas baudai, kura vēlas saņemt gaismu tikai apsvērti: saņemt, taču ar nolūku atdot. Atbilstoši tam, cik aktīvs94 ir šis nolūks, piedalās arī saņemšanas darbība.

Attēls 3.4.4. Malhut saņem gaismu pēc CA.

Rezultātā nekas nav noticis, kas spētu iziet ārpus piecu stadiju robežām: 0, 1., 2., 3., 4. Taču, ņemot vērā šo apstākli, sanāk, ka malhut, kas tādā veidā darbojas – principā ir tā pati malhut, kas ir arī pārējo stadiju malhut, tikai tagad tā ir izdomājusi sev pareizu realizāciju: darboties ar ekrāna palīdzību. Ja ar ekrāna palīdzību malhut tagad veiks šo darbību – saņems Radītāja dēļ, kā to izdarīja bina, kas arī saņēma atdeves dēļ, tad malhut varēs saņemt tikai savā mazajā daļā. Saņemt visā malhut, kā bina, tai neizdodas.

 

Vārdnīca

86 Ceturtā stadija (gaismas izplatīšanās stadija) – bhina, dalet, malhut; patstāvīga, pabeigta, bezgalīga, neierobežota vēlme gūt baudu no paša Radītāja, baudīt Viņa stāvokli, Viņa statusu. Šī vēlme izveidojusies tā rezultātā, ka tika sajusta Radītāja būtība (trešajā stadijā).

87 Atdalīts – garīgajās pasaulēs – attālināšanās, tuvināšanās, saplūsme – visi šie procesi norisinās atbilstoši garīgo objektu iekšējo īpašību atšķirībai vai līdzībai. Īpašību atšķirība atdala tos vienu no otra, līdzība – satuvina un noved pie saplūsmes. Vēlme saņemt (radījums) un vēlme atdot (Radītājs) ir pretējas īpašības, tas ir, absolūti attālināti, atdalīti viens no otra.

88 Pirmās deviņas sefirot (tet rišonot) – radījumā ieliktās Radītāja īpašības.

89 Cimcum (ierobežojums) – atteikšanās pieņemt gaismu altruistisku (ne sevis dēļ) apsvērumu dēļ.

90 Cimcum alef (pirmais ierobežojums) – gaismas izstumšana no malhut tā rezultātā, ka radusies vēlme līdzināties Radītājam.

91 Ekrāns (masah) – „ierobežojuma spēks”, kas mostas radījumā attiecībā pret Augstāko gaismu ar mērķi novērst baudu sevis dēļ. Egoisma pārvarēšanas, pretestības spēks (attiecībā uz vēlmi saņemt sevis dēļ).

92 Personīgi tai = parsonīgā vēlme – atrodas padotībā, to vada pats radījums (malhut), nevis Radītājs, kā tas bija trijās iepriekšējās stadijās.

93 Desmit Sefirot Mācība (Eser Sefirot Talmud) – mūsdienu galvenā kabalas mācību grāmata (6 sējumi, vairāk kā 2000 lappušu). Ietver sevī jautājumus un atbildes, materiālus atkārtošanai un iegaumēšanai, skaidrojumus, grafikus, zīmējumus un tā joprojām. Grāmatā tiek sniegts apraksts par likumiem un spēkiem, kuri vada mūsu Visumu. Autors: Bāls Sulams (Jehuda Ašlags, 1885.g. – 1954.g.).

94 Aktīvs = iesaistīts darbībā = tiek izmantots

<<2.kurss-11                 2.kurss-13>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties