SKA mācību materiāli. 15.kurss-22

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Komentēt

<<15.kurss-21          15.kurss-23>>

Terminu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

1) Tuvs

Ko nozīmē „tuvs” (karov)?

Tas, kura forma ir tuvāk un vairāk līdzinās ar citiem, tiek uzskatīts par tuvāku viņam (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.).

2) Augšup

Ko nozīmē „augšup” (lemala)?

Ja zemākais pēc savas formas pielīdzinās augstākajam, tas tiek dēvēts par pacelšanos „augšup” (1.nod., ARI teksts, 2.p.; 2.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

3) Augša – apakša

Ko nozīmē „augša – apakša” (mala – mata)?

Svarīgākais tiek apzīmēts ar terminu „augša”, bet sliktākais – ar terminu „apakša” (2.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

4) Laiks

Ko nozīmē „laiks” (zman)?

Tā ir noteikta stadiju summa, kas izriet viena no otras un ievītas viena otrā „cēloņu un seku” secībā, kā, piemēram, dienas, mēneši un gadi („Iekšējā apcere”, 34.p.).

5) Augstākais

Ko nozīmē „augstākais” (elion)?

„Augstākais” nozīmē „svarīgākais” (2.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

6) Kustība

Ko nozīmē „kustība” (tnua)?

Jebkura formas atjaunināšanās tiek apzīmēta kā garīgā kustība, jo šī forma atdalījās no iepriekšējās un nāca ar savu vārdu. Līdzīgi daļai, kas atdalījusies no materiālā objekta un kura kustās, un nāk no savas iepriekšējās vietas („Iekšējā apcere”, 33.p.).

7) Vienīgais un vienotais

Ko nozīmē „vienīgais un vienotais”?

„Vienīgais” norāda uz augstāko gaismu, kura staro un valda visā pakāpju vairumā, kuras atšķiras viena no otras, līdz brīdim, kad šī augstākā gaisma pārvērtīs un pielīdzinās tās savam vienīgajam veidam. „Vienotais” norāda uz šīs viņa varas pārtraukšanos, tas ir, pēc tam, kad jau pielīdzināja un atgrieza atpakaļ šo pakāpju formu īpašībai „vienīgais” kā viņš pats. Skat. 10. atbildi („Iekšējā apcere”, 1.p.).

8) Vienotība

Ko nozīmē „vienotība” (ihud)?

Divas atšķirīgas īpašības, kuras savas formas pielīdzināja viena otrai, kļūst savienotas vienā īpašībā. Skat. 12. atbildi (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.).

9) Vienotais

Ko nozīmē „vienotais” (mejuhad)?

Skat. vārdu „vienīgais”.

10) Vēlme

Ko nozīmē „vēlme” (racon)?

Skat. 20. atbildi.

11) Aizpilda

Ko nozīmē „aizpilda” (memale)?

Tas nozīmē, ka tur nepastāv jēdziens par kādu trūkumu un nav iespējams tur kaut ko pievienot pilnībai (1.nod., „Or pnimi”, 3.p.).

12) Vārds

Ko nozīmē „vārds” (šem)?

Svētie vārdi ir noskaidrošanas, kas norāda uz to, kādā veidā tiek sasniegtas tajos norādītās gaismas, tātad pakāpes vārds noskaidro izzināšanus ceļus, kas ir esošajā pakāpē („Iekšējā apcere”, 5.p.).

13) Pieskaras

Ko nozīmē „pieskaras” (nogea)?

Ja pakāpes formas izmaiņas attiecībā pret tās sakni nav atšķiramas tādā mērā, lai atdalītu pakāpi no saknes, tiek uzskatīts, ka tā „pieskaras” saknei. Un tas – stāvoklis starp vienu pakāpi un otru (2.nod., „Or pnimi”, 6.p.).

14) Kli

Ko nozīmē „kli”?

Vēlme saņemt, kas ir radījumā, ir radījuma kli (1.nod., „Or pnimi”, 6.p.).

15) Beigas

Ko nozīmē „beigas” (sof)?

Katras radības beigas (sof) un nobeigums (sijum) rodas pateicoties noturēšanas spēkam, kurš ir stadijā 4 un augstākā gaisma pārstāj tur mirdzēt, jo šī stadija to nesaņem (1.nod., „Or pnimi”, 20.p.).

16) Apaļš

Ko nozīmē „apaļš” (agoļ)?

Ja nav atšķirības „augša – apakša” starp vēlmes saņemt četrām stadijām, tad vēlme saņemt tiek uzskatīta par „apaļu” (līdzīgi apaļai figūrai materiālajā dimensijā, kur nav starpības starp augšu un apakšu). Un šīs četras stadijas tāpēc tiek dēvētas par četriem sfēriskiem apļiem, viens iekš otra, ka nav iespējams noteikt un atšķirt starp tiem stāvokļus augša un apakša (1.nod., „Or pnimi”, 100.p.).

17) Apaļa gaisma

Ko nozīmē „apaļa gaisma” (or agoļ)?

Apaļa gaisma ir gaisma, kas nerada atšķirības starp pakāpēm (1.nod., „Or pnimi”, 100.p.).

18) Līnija

Ko nozīmē „līnija” (kav)?

Tas norāda, ka tajā ir atšķirība, kas nosaka augšu un apakšu, kas neeksistēja pirms līnijas. Tas tāpat norāda, ka tās starojums ir stipri samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo (2.nod., „Or pnimi”, 2.p.).

19) Bezgalības malhut

Ko nozīmē „Bezgalības malhut” (malhut de – Ein sof)?

Vēlmes saņemt īpašības obligāta klātbūtne („Iekšējā apcere”, 14.p.).

20) Vieta

Ko nozīmē „vieta” (makom)?

Vēlme saņemt radījumā ir „vieta”, kas paredzēta visai baudai un gaismai tajā („Iekšējā apcere”, 11.p.).

21) Apakša

Ko nozīmē „apakša” (mata)?

Tas, kura īpašības sliktākas salīdzinājumā ar citu indivīdu, uzskatāms kā zemāks attiecībā pret otru ((2.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

22) Viens

Ko nozīmē „viens” (ehad)?

Augstākā gaisma, kas izplatās no Acmuto, tā ir viena, un tā ir vienkāršā, tāpat kā Acmuto. Un kāda šī gaisma ir Bezgalībā, tāda tā ir pat Asija pasaulē, bez jebkādām formas izmaiņām un piedevām. Un tādēļ tiek dēvēta – viens („Iekšējā apcere”, 1.p.).

23) Dvēseles atšķelšana

Ko nozīmē „dvēseles atšķelšana” (mahceveta – nešama)?

Vēlmes saņemt īpašība, kas iemiesota dvēselēs, ir tas, kas atdala un „atšķeļ” tās no augstākās gaismas, jo tikai īpašību atšķirība ir tas, kas sašķeļ garīgās būtības (skat. 12. atbildi). „Dvēseles atšķelšana” ir pāreja starp Acilut pasauli un Brija pasauli, šis jēdziens tiks noskaidrots turpmāk („Iekšējā apcere”, 15.p.).

24) Pēc tam

Ko nozīmē „pēc tam”?

Iepriekšējās stadijas darbības rezultāts. Skat. 20. atbildi („Iekšējā apcere”, 34.p.).

25) Labais un kreisais

Ko nozīmē „labais” un „kreisais” (jaminve – smoļ)?

Apakšējā pakāpe dažreiz paceļas augšup uz līmeni, kas līdzinās daudzkārt augstākai pakāpei, kad augstākai pakāpei nepieciešama apakšējā pakāpe, lai sevi papildinātu un tad apakšējā pakāpe tiek dēvēta par īpašību „kreisā”, bet augšējā – par īpašību „labā”.

26) Iepriekš un pēc tam

Ko nozīmē „iepriekš” (terem) un „pēc tam” (ahar kah)?

Ja tiek runāts par radījumu cēloņu un seku saiknēm, cēloni pauž ar vārdu „iepriekš”, bet cēloņa sekas pauž ar vārdiem „pēc tam”. Skat. 16. atbildi („Iekšējā apcere”, 34.p.).

27) Rada

Ko nozīmē „rada” (jocer)?

Vārds „jocer” norāda uz gaismas iedarbību uz pasaulēm, tas ietver sevī visu realitāti, izņemot kelim matēriju. Skat. augstāk, 11. un 1. atbildi („Iekšējā apcere”, 18.p.).

28) Vienkārša

Ko nozīmē „vienkārša” (pašut)?

Kad tajā nav pakāpju un pušu atšķirības (1.nod., „Or pnimi”, 9.p.).

29) Vienkāršā gaisma

Ko nozīmē „vienkāršā gaisma” (or pašut)?

Vienkāršā gaisma ir gaisma, kas ietver sevī kli, kad starp gaismu un kli vēl nebija atšķirības (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.).

30) Telpa

Ko nozīmē „telpa” (halaļ)?

Ceturtā stadija vēlmē, kura iztukšojās no gaismas, tiek definēta kā tumsa attiecībā pret gaismu, bet attiecībā pret kli tā tiek definēta kā „telpa” (halaļ). Tas ir, ceturtā stadija pati par sevi neizzuda no radījuma ierobežojuma iemesla dēļ, bet atrodas radījumā tukšas telpas stāvoklī, bez gaismas (1.nod., ARI teksts, 1.p.).

31) Tukšs gaiss

Ko nozīmē „tukšs gaiss” (avir reikani)?

Tā ir hasadim gaisma, pirms tā ietērpjas hohma gaismā (1.nod., „Or pnimi”, 5.p.).

32) Vienlīdzība

Ko nozīmē „vienlīdzība” (ašvaa)?

Ja nav izzināta nekāda atšķirība starp vēlmes saņemt četrām pakāpēm, tiek sacīts, ka tās ir pilnīgi vienlīdzīgas (1.nod., ARI teksts, 1.p.).

33) Atdalīšanās

Ko nozīmē „atdalīšanās” (perud)?

Divas pakāpes, starp kurām nav formas līdzības jebkādā no pusēm, tiek definētas kā pilnībā atdalītas viena no otras („Iekšējā apcere”, 12.p.).

34) Izplatīšanās

Ko nozīmē „izplatīšanās” (itpaštut)?

Gaisma, kas nāk no kategorijas „Radītājs” un ienāk īpašībā „radījums”, tiek dēvēta par gaismas „izplatīšanos”. Taču patiesībā augstāko gaismu tas neietekmē – tas līdzinās tam, kad no vienas sveces tiek iedegta otra, kad pirmās sveces liesma nesamazinās – un tā tas tiek dēvēts tikai attiecībā pret radījuma saņemšanu (1.nod., „Or pnimi”, 2.p.).

35) Roš

Ko nozīmē „roš”?

Tā daļa radījumā, kas vislielākā mērā līdzinās saknes formai, tiek dēvēta par „roš”.

36) Ruah

Ko nozīmē „ruah”?

Hasadim gaisma tiek dēvēta par ruah (1.nod., „Or pnimi”, 5.p.).

37) No augšas uz apakšu

Ko nozīmē „no augšas uz apakšu” (mimalalemata)?

Nozīmē: no pirmās stadijas līdz ceturtai, – jo ceturtā stadija, kura palika bez gaismas, tiek uzskatīta par zemāko no visām pakāpēm. Tas, kura vēlme saņemt ir vājāka, tiek noteikts kā augstāks un tādējādi līdz pirmai stadijai, kura tiek noteikta kā visaugstākā (2.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

38) Gaisma

1) Ko nozīmē „gaisma” (or)?

Viss, ko pasaulēs saņem kā „ješ mi ješ”, un tas ietver sevī visu, izņemot kelim matēriju. Skat. 2. un 24. atbildes („Iekšējā apcere”, 18.p.).

39) Gaisma un kli

Ko nozīmē „gaisma un kli”?

Vēlme saņemt, kas piemīt radījumam, tiek dēvēta par „kli”, bet saņemamā bauda tiek dēvēta par „gaismu” (1.nod., „Or pnimi”, 6.p.).

40) Hasadim gaisma

Ko nozīmē „hasadim gaisma”?

Hasadim gaisma ir gaisma, kura ietērpjas hohma gaismā un pievelkas radījumam ar pirmo pārvarēšanu (1.nod., „Or pnimi”, 5.p.).

41) Hohma gaisma

Ko nozīmē „hohma gaisma”?

Hohma gaisma ir gaisma, kas pievelkas radījumam ar pirmo izplatīšanos, tas ir dzīvības spēka un radījuma būtības kopums (1.nod., „Or pnimi”, 50.p.).

42) Brīvs

Ko nozīmē „brīvs” (panui)?

Tā ir vieta, kas gatava saņemt labošanos un pilnību (1.nod., „Or pnimi”, 4.p.).

43) Saplūsme

Ko nozīmē „saplūsme” (devekut)?

Tā ir formas līdzība, kas satuvina garīgos objektus un savieno tos vienu otrā. Turpretī formas atšķirība tos attālina vienu no otra (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.).

44) Radītājs

Ko nozīmē „Radītājs” (maaciļ)?

Katrs cēlonis tiek dēvēts par „maaciļ” attiecībā pret pakāpi, kas no tā rodas. Un šis vārds „maaciļ” sastāv no gaismas pievilkšanas un arī no kli, kura saņem gaismu.

45) Ierobežošanās

Ko nozīmē „ierobežošanās” (cimcum)?

Tas, kurš pakļauj savu vēlmi, tas ir, notur sevi un nesaņem, lai gan ļoti vēlas saņemt, tiek dēvēts par sevi ierobežojošu (1.nod., „Or pnimi”, 40.p.).

46) Rada

Ko nozīmē „rada” (bore)?

Vārds „rada” norāda tikai uz jauninājumu, tas ir, uz „esošā no nekā” radīšanu, tas attiecas tikai uz kelim matēriju, kuru definē kā „vēlmi saņemt”, kas piemīt jebkurai būtībai, bez šaubām, pirms radīšanas akta Acmuto šī vēlme neeksistēja („Iekšējā apcere”, 18.p.).

47) Toh

Ko nozīmē „toh” (iekšējā daļa)?

„Saņemošais savā iekšējā daļā” ir saņemšana, kad gaisma tiek mērīta un ierobežota iekš kli. „Saņemošais ārpus sevis” – kad neveic ierobežojumu attiecībā uz saņemamo gaismu (1.nod., „Or pnimi”, 50.p.).

48) Trijstūris

Ko nozīmē „trijstūris” (mešulaš)?

Tā ir pakāpe, kurā ir tikai vēlmes trīs pirmās stadijas (1.nod., „Or pnimi”, 400.p.).

49) Tumsa

Ko nozīmē „tumsa” (hošeh)?

Ceturtā stadija, kura ir vēlmē un kura nesaņem sevī augstāko gaismu ierobežošanās dēļ, tiek definēta kā „tumsas” sakne („Iekšējā apcere”, 24.p.).

50) Hohma

Ko nozīmē „hohma”?

Hohma ir radījuma dzīvības būtības gaisma. Skat. 5. atbildi (1.nod., „Or pnimi”, 50.p.).

51) Centrālais

Ko nozīmē „centrālais” (emcait)?

Skat, 52. atbildi.

52) Centrālais punkts

Ko nozīmē „centrālais punkts” (nekuda emcait)?

Šādi tiek dēvēta ceturtā stadija, kas atrodas Bezgalībā, pateicoties tās vienotībai ar Bezgalības gaismu (1.nod., „Or pnimi”, 50.p.).

53) Četrstūris

Ko nozīmē „četrstūris” (meruba)?

Pakāpe, kas ietver sevī četras stadijas, kuras atrodas vēlmē (1.nod., „Or pnimi”, 300.p.).

54) Šķīsts

Ko nozīmē „šķīsts” (zah)?

Pirmā stadija, kas atrodas vēlmē saņemt, tiek definēta kā šķīstākā attiecībā pret trim nākamajām stadijām (1.nod., „Or pnimi”, 90.p.).

<<15.kurss-21          15.kurss-23>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties